Need Help ?
Call: +977- 021471222

शैक्षिक गुणस्तर सुधार सँग सम्वन्धित कार्यक्रमको संझाैता गर्ने सम्वन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७३।११।२०

शैक्षिक गुणस्तर सुधार सँग सम्वन्धित  उच्च तथा न्यून सिकाइ उपलब्धि, प्रयोगशाला तथा पुस्तकालयको लागि सम्झाैता गर्ने सम्वन्धी सूचना