Need Help ?
Call: +977- 021471222

पदस्थापनका लागि प्राथमिकताक्रममा विद्यालय छनौट गर्नका लागि भर्ने फाराम

प्रकाशित मिती:  २०७१।५।१

शिक्षक सेवा आयोगबाट माध्यमिक/निम्न माध्यमिक/प्राथमिक तहमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट सिफारिस भई आएका उम्मेदवारहरुले योग्यताक्रमका आधारमा पदस्थापनका लागि प्राथमिकताक्रममा विद्यालय छनौट गर्नका लागि भर्ने फाराम