Need Help ?
Call: +977- 021471222

सम्पती विवरण समयमा पेश नगर्ने शिक्षकहरूलाइ जरिवाना गर्ने सम्वन्धी सूचना

प्रकाशित मिती:  २०७४।८।२४

अा.ब.२०७२/०७३ को सम्पती विवरण समयमा पेश नगर्ने शिक्षकहरूको नामावली सहितको सूचना